logo

훈민정음해례본

번호
제목
글쓴이
20 廣興寺 / 鳩巢先生_2 1
[레벨:10]관적
2012-11-14 21641
19 廣興寺 / 鳩巢先生 1
[레벨:10]관적
2012-11-14 19541
18 廣興寺老禪廣卞年八十 / 아래는 시가 아닙니다.
[레벨:10]관적
2012-11-14 14563
17 廣興寺諸老庚會 광흥사제노경회 / 錦江先生 1
[레벨:10]관적
2012-11-13 17438
16 與諸友 約會廣興寺 歸家 / 광흥사 우천선생
[레벨:10]관적
2012-11-08 18247
15 題藥溪草堂 제약계초당. / 우천선생 광흥사
[레벨:10]관적
2012-11-08 15312
14 遊廣興寺。광흥사에서 놀다. / 우천선생
[레벨:10]관적
2012-11-08 18105
13 廣興寺 광흥사 / 우천선생
[레벨:10]관적
2012-11-08 15341
12 七夕 칠석 (광흥사) / 죽유선생
[레벨:10]관적
2012-11-08 15321
11 廣興寺。 孤山 尹善道 / 광흥사 고산 윤선도
[레벨:10]관적
2012-10-28 14983
10 夜飮廣興寺。 眉山 韓章錫 // 야음 광흥사 미산 한장석
[레벨:10]관적
2012-10-28 15317
9 廣興寺。 東籬 金允安 / 광흥사 동리 김윤안
[레벨:10]관적
2012-10-28 13185
8 退溪先生 : 廣興寺。광흥사
[레벨:10]관적
2012-10-23 15421
7 退溪先生 : 偶吟二絶
[레벨:10]관적
2012-10-23 15533
6 廣興寺。광흥사 : 退溪先生文集卷之四 : 次聾巖李先生舊題韻。二絶
[레벨:10]관적
2012-10-23 13235
5 退溪先生 : 광흥사를 찾아서
[레벨:10]관적
2012-10-19 15276
4 농암 이현보 詩 : 광흥사。문대림과 함께 계창에서 동숙
[레벨:10]관적
2012-10-19 15344
3 월인석보 (月印釋譜)
[레벨:10]관적
2012-10-18 17593
2 월인천강지곡 (月印千江之曲)
[레벨:10]관적
2012-10-18 17312
1 석보상절 (釋譜詳節)
[레벨:10]관적
2012-10-18 16042